Activiteiten

Op de Brandaris vinden we het belangrijk dat de leerlingen, buiten de schoolse vaardigheden, ook kennis maken met de wereld om hen heen.  Zo bieden we onze leerlingen een uitgebreid pakket aan met allerlei activiteiten. 

Muzieklab

Hart MuziekLab biedt op onze school muzieklessen aan in alle groepen. Een keer per jaar volgen de leerlingen een module van 10 lessen,  waarbij ontdekken, experimenteren en samenspelen centraal staan. Door het brede aanbod kunnen de leerlingen in aanraking komen met allerlei muziekgenres en werkvormen. De modules worden gegeven door specialisten binnen het vakgebied (musical, DJ, componeren, popwerkplaats, instrumentale lessen etc). De werkvormen die zij gebruiken zijn eigentijds.

Cultuurmenu

Het CultuurMenu is een structureel cultuurprogramma met kwaliteit voor basisscholen in de gemeenten Haarlem. Ook wij nemen deel aan dit programma. Onze leerlingen komen gedurende hun basisschoolperiode in aanraking met erfgoed en diverse kunstdisciplines, zoals theater, dans, muziek, literatuur, beeldende kunst en audiovisuele vorming. Uit een ruim aanbod kiezen scholen voor elke groep elk jaar één activiteit.

JINC: Taaltrip en Bliksemstage

Wij werken in groep 5 t/m 8 samen met JINC. JINC zorgt dat leerlingen  meer inzicht krijgen in de arbeidsmarkt én in hun eigen talenten. Dit doen we door hen onder te dompelen in de praktijk.

Taaltrip 
Groep 5 en 6 gaan eenmaal per jaar op taaltrip.
Je kan namelijk uit een boek leren dat de zee een grote plas water is. Maar toch: wéten wat de zee is, doe je pas als je met je voeten in de branding staat. Je zal de betekenis dan nooit meer vergeten. En het gevoel dat er bij hoort evenmin.
Vanuit die gedachte gaan we op Taaltrip naar bijzondere plekken als de Waterleidingduinen in Kennemerland, Connexxion of Schiphol. Het doel is de woordenschat van onze leerlingen te vergroten en hun blik op de wereld te verbreden; twee zaken die belangrijk zijn voor begrijpend lezen.

Bliksemstage
Als je niet weet wat er te koop is, kan je ook niet kiezen. Klinkt logisch, maar voor veel jongeren gaat die wijsheid niet op. Ze moeten namelijk wél kiezen. Ook als ze geen idee hebben wat ze kunnen en willen worden.
Daarom gaan we in groep 7 en 8 op Bliksemstage. Onze leerlingen ontdekken daarbij wat voor sectoren en beroepen er bestaan. Op de werkvloer, maar sinds de uitbraak van corona ook in de klas of online. Op die manier zorgen we ervoor dat onze leerlingen hun horizon verbreden.

Natuur en Milieu educatie

SInds kort hebben wij op onze school een aantal moestuinbakken. Zo komen onze leerlingen al jong in aanraking met het feit dat groente niet in de supemarkt groeit. 

Ook werken we samen met NME Haarlem, NME verzorgt en ondersteunt educatieve activiteiten op het gebied van natuur en milieu educatie. Zo zijn er gastlessen, lesmaterialen, workshops, leskisten en rondleidingen beschikbaar over de 5 thema’s van NME:

  1. biodiversiteit en ecosysteemdenken
  2. dierenwelzijn
  3. (duurzame) voedsel(productie)
  4. klimaat
  5. circulaire economie

Verlengde Schooldag (VSD)

Bij ons op school hebben we een verlengde schooldag (VSD). De VSD is een verlenging van onderwijstijd, waarin kinderen een extra aanbod krijgen. Tijdens de verlengde schooldag krijgen kinderen onderwijs en ondersteuning op een andere manier aangeboden. Het aanbod is erop gericht om kinderen extra ervaring aan te bieden, waardoor hun wereld breder wordt en de woordenschat vergroot wordt. Op deze manier kunnen kansen vergroot worden. Het aanbod moet een verrijking zijn, uitdagend en motiverend. De lessen die op school worden gegeven, hebben ook deze kenmerken, maar de VSD biedt meer. Er worden geen ‘vakken’ onderwezen, maar het VSD aanbod, versterkt en ondersteunt wel de schoolvakken. Vakken zoals begrijpend lezen, spelling en taal. 
De VSD is geen bijles, maar verdieping en verrijking. Er wordt op een andere manier lesgegeven.  Aan de verlengde schooldag zijn geen kosten verbonden.

Creatief Oplossen Groep (COG)

De Creatief Oplossen Groep op de Brandaris bestaat uit leerlingen die de reguliere lesstof snel begrijpen en dus meer uitdaging en dan vooral andere uitdaging nodig hebben.

Bij de COG ligt het accent op ‘Think Different’ en wordt een beroep gedaan op vaardigheden zoals abstract denken, flexibiliteit, effectiviteit, doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid, samenwerken met gelijkgestemden, etc. De out-of-the-box opdrachten dagen uit en prikkelen de leerlingen om zich écht in te zetten, om iets te willen leren begrijpen en vooral om door te zetten en niet op te geven omdat iets lastig lijkt. Vlotte denkers weten vaak direct het goede antwoord en staan niet stil bij het waarom, omdat dit (nog) niet nodig is. Voor een goed denkproces is tijd nodig, de oplossing moet niet te snel gevonden worden, er moet een soort wrijving ontstaan. Stoeien met de lesstof en constructief samenwerken met andere vlotte denkers is voor leerlingen van de COG belangrijk om tegen grenzen van het denken en het eigen (on)vermogen aan te lopen, want juist op zulke momenten wordt er geleerd

Day-a-week-school (DWS)

Wij nemen deel aan “Day a Week School (DWS)”. Dit project bestaat uit een samenwerking van het ABC in Amsterdam en het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland en biedt een deeltijd onderwijsaanbod voor cognitief talentvolle en creatief denkende kinderen. Een DWS groep bestaat uit leerlingen van verschillende leeftijden. Zij komen van verschillende scholen en werken een hele dag per week samen op onze school.
Zij worden daarin begeleid door een gespecialiseerde leerkracht. Een van de doelstellingen is dat de kinderen leren leren. Daarnaast proberen wij hun leerplezier te verhogen en demotivatie te voorkomen. Er wordt aandacht besteed aan o.a. zelfsturend leren, samenwerken en doorzetten. De lesactiviteiten bestaan bijvoorbeeld uit filosofie, wiskunde, teamuitdagingen, eigen projecttijd en denkpuzzels. Elk jaar in november vindt in groep 5 een selectieprocedure plaats. Mocht uw kind in aanmerking komen voor een plekje op de DWS, dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Per januari 2021 is de DWS met twee groepen gehuisvest in onze school.