Geschiedenis van de school

In 1975 is onze school gesticht als "De Eenhoorn". De naam is afgeleid van de houtzaagmolen "De Eenhoorn", die gelegen is aan het Spaarne. In 1978 hebben we ons huidige gebouw betrokken, welke in de afgelopen jaren volledig is gerenoveerd.

Toen de school in 1995 kleiner werd, zijn we in administratief en in naam gefuseerd met de "Mgr. Huibersschool" aan de Duitslandlaan en veranderde onze naam in "Mgr. Huibersschool, locatie Molenwijk".
In de praktijk behielden beide scholen hun eigen identiteit en is in 2005 de wens van het team om weer een eigen naam te voeren, door het bestuur gehonoreerd.

Weer "De Eenhoorn" heten, was geen optie en de zoektocht naar een nieuwe naam begon.....
Uiteindelijk is er gekozen voor "De Brandaris". Een naam afgeleid van de oudste vuurtoren van Nederland, de Brandaris. De Brandaris staat op het eiland Terschelling in de provincie Friesland.
De naam "De Brandaris" staat symbool voor veiligheid, wijsheid en kennisoverdracht. Een symbool voor wat wij zijn en wat we willen zijn.

Ons onderwijs

“Basisschool de Wadden/Brandaris is een moderne basisschool waar kinderen hun talenten ten volle kunnen ontdekken, ontwikkelen en benutten binnen een veilig schoolklimaat en waar geleerd wordt met en van elkaar.”

Ons onderwijs

Op onze school gaat veel aandacht naar de inhoud van het onderwijs. We proberen alle kinderen datgene aan te bieden wat ze aankunnen, waarbij we streven naar een zo hoog mogelijk leerrendement per individueel kind. Het onderwijs, inclusief de extra zorg aan kinderen, vindt zoveel mogelijk plaats binnen de eigen groep.


Wij willen dat:

 • Kinderen met plezier naar school gaan.
 • Kinderen zich mede verantwoordelijk voelen voor hun eigen leren.
 • Wij samen (uw kind, u als ouder en wij als leerkrachten) werken aan de ontwikkeling van uw kind, zodat ieder kind zich fijn voelt en kan laten zien wat het waard is.

Pas als een kind zich veilig en vertrouwd voelt, is er ruimte om te leren. Wij werken dan ook dagelijks met de kinderen aan een veilig schoolklimaat, onder andere via de Vreedzame School en hebben duidelijke schoolregels.

Passend onderwijs

Omgaan met extra onderwijsbehoeften
Wanneer de ontwikkeling van een kind vraagt om extra en andere ondersteuning en/of om andere doelen en activiteiten, gaan wij altijd na welke mogelijkheden wij als school kunnen bieden. Dit wordt met ouders besproken en zorgen, vragen en mogelijkheden worden samen in kaart gebracht.

De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. Leerkrachten zien en waarderen verschillen en begeleiden de kinderen ‘op maat’. We signaleren problemen in het algemeen tijdig en werken hierbij samen met ouders.

Daar waar het kan, vindt ondersteuning plaats binnen en in verbinding met de groep. En daar waar het nodig is, vindt ondersteuning soms plaats buiten de eigen groep met externe deskundigen.

Met de volgende instanties werken wij nauw samen:

 • Schoolarts CJG Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland (gedragsconsulenten)
 • OOK Pedagogencollectief
 • Het dyslexiecollectief
 • Logopedie/fysiotherapie/ ergotherapie (diverse praktijken)
 • Sociale vaardigheidstraining (diverse praktijken)
 • Remedial teachers (diverse praktijken)
 • De opvoedpoli
 • Stichting Onderwijs Advies

De rol van de intern-begeleider
De intern-begeleider (IB-er) ondersteunt de leerkrachten met betrekking tot het vormgeven van het onderwijs in het algemeen en de leerlingenzorg in het bijzonder. De IB-er heeft nauwe samenwerking met het team, de aan onze school verbonden kindercoach en orthopedagoog, de diverse coördinatoren en de directeur.

De IB-er heeft:

 • een adviserende rol bij onderwijsinhoudelijke zaken
 • is betrokken bij de zorg voor specifieke leerlingen
 • heeft contacten met ouders en externen
 • ondersteunt de leerkrachten bij het maken van handelingsplannen
 • bespreekt periodiek de kinderen aan de hand van observaties of toetsen

Kinderen met dyslexie
Op onze school hanteren wij het protocol dyslexie, gebaseerd op het protocol ‘Leesproblemen en dyslexie’ van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De zorg voor kinderen met dyslexie wordt op diverse niveaus aangeboden. Er wordt door onze dyslexie begeleider, de eigen leerkracht en onze leesbegeleider een passend programma opgesteld.

Kinderen met dyscalculie
Een van onze leerkrachten is opgeleid tot rekenspecialist. Met deze kennis kunnen kinderen met dyscalculie nog beter in de klas worden begeleid door de leerkracht en onderwijsassistent in de groep. Wij werken nauw samen met het Pedagogen Collectief om zo de begeleiding zo passend mogelijk te maken.

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
Een van onze leerkrachten is opgeleid tot HB-specialist. Met deze kennis kunnen kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong nog beter in de klas worden begeleid door de leerkracht in de groep. Tevens wordt er een keer per week een aanbod voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong  buiten de groep aangeboden. 

Ook is in onze school een locatie van de  "Day-a-week-school". Day a Week School biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen die uitblinken qua leerprestaties en denkstrategieën en behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat het reguliere onderwijs hen kan bieden.

Peuteropvang

Hero peuteropvang Frieslandlaan is gehuisvest in ons gebouw. Onze locatie is een zogenoemde voorschool, oftewel een peuterspeelzaal met extra aandacht voor taal en samen spelen. Kinderen vanaf 2 jaar kunnen twee tot vier dagdelen per week naar de peuteropvang. Samen met leeftijdgenootjes leren ze spelenderwijs. Op de voorschool is veel speelgoed en zijn er speciale speelhoeken. De kinderen doen spelletjes, tekenen, knutselen, puzzelen, zingen en luisteren naar verhalen. De peuteropvang zorgt voor een goede voorbereiding op de basisschool.
De meeste kinderen gaan na hun vierde verjaardag naar een van de kleuterklassen van onze school.

Waarom kiezen ouders voor Hero peuteropvang Frieslandlaan?

 • We gebruiken het programma Uk & Puk om kinderen spelenderwijs voor te bereiden op school. Ze leren ook naar elkaar luisteren, even op je beurt te wachten en speelgoed delen.
 • Om de paar weken is er een ander thema, bijvoorbeeld 'Hoera een baby', 'Hatsjoe' of 'Dit ben ik'.
 • Bij elk thema leren de peuters spelenderwijs nieuwe woordjes en liedjes.
 • Ook maken ze knutselwerkjes die bij het onderwerp passen.
 • Voor elk thema vertellen we u in een nieuwsbrief wat we met de peuters gaan doen.
 • Op juffendag vieren we de verjaardag van de leidsters. Dan mogen alle kinderen verkleed komen.
 • Groot licht lokaal ingericht in themahoeken.
 • Fijne afgesloten buitenspeelplaats.
 • Gebruik van gymzaal.
 • Doorgaande lijn met de basisschool.

Plaatsing
De standaardprocedure is dat peuters die een indicatie gekregen hebben via het consultatiebureau voor vier dagdelen worden geplaatst. Peuters zonder indicatie worden voor twee dagdelen geplaatst. De peuterspeelzaal is elke dag open van 08:30 tot 12:30 uur. Klik hier voor inschrijving en plaatsing.

Contact
Hero peuteropvang Frieslandlaan
Frieslandlaan 2
2036 NE Haarlem
Tel: 023-5364060
Email: bengelenburg@herokindcentra.nl
Website: https://www.herokindercentra.nl/locaties/peuteropvang-frieslandlaan/